Μαθησιακή αποκατάσταση

Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών. Επηρεάζουν την επικοινωνία και τη σχολική επίδοση ενός παιδιού.

Οι Μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε δύο  κατηγορίες:

  • Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν οι δυσκολίες οι οποίες οφείλονται συνήθως σε

α) δευτερογενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως:

  • ψυχολογικούς ή συναισθηματικούς παράγοντες (π.χ. χαμηλή αυτοεκτίμηση)
  • εξωγενείς παράγοντες (π.χ. αδυναμία φοίτησης)

β) ή σε παράγοντες που οφείλονται σε κάποια διαταραχή όπως:

  • χαμηλή νοητική ικανότητα
  • διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
  • αισθητηριακές ή εγκεφαλικές βλάβες (π.χ. όραση ή ακοή)
  • νευρολογική διαταραχή (π.χ. επιληψία)

Συνήθως οι μαθητές υστερούν και σε θεωρητικά και σε πρακτικά μαθήματα αλλά και στον προφορικό και γραπτό λόγο.

  • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζει ένα παιδί που η νοητική του ικανότητα μπορεί να είναι κανονική ή υψηλή. Τα αίτια είναι βιολογικά-νευρολογικά και συνήθως είναι κληρονομικά. Ο όρος αφορά (DSM-V)  τους εξής τομείς:

α) Δυσλεξία: η δυσκολία που παρουσιάζουν οι μαθητές στην ανάγνωση, στη σωστή ορθογραφία και γραπτή έκφραση (δυσορθογραφία)
β) Δυσαριθμησία: η δυσκολία στην αναγνώριση αριθμών και συμβόλων, στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων
Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν συνήθως μεγαλύτερη έφεση στα πρακτικά μαθήματα και στα προφορικά.

Μαθησιακή αποκατάσταση

Η έγκαιρη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και τα ευρήματα κατά τη διάρκεια της μαθησιακής αξιολόγησης οδηγούν σε μια στοχευμένη παρέμβαση. Σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού προτείνεται από τον Ειδικό Παιδαγωγό ένα πλάνο αποκατάστασης των μαθησιακών δυσκολιών.

Η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών προϋποθέτει τη συνεργασία και ευαισθητοποίηση τόσο των γονέων όσο και του σχολείου. Η επικοινωνία με το σχολείο θεωρείται βασική προϋπόθεση καθώς και η συμβουλευτική γονέων, η οποία παρέχεται δωρεάν.

Στόχος είναι η ολιστική προσέγγιση απέναντι στις δυσκολίες του μαθητή.

 

To BrainyKids παρέχει καθημερινή μελέτη σε παιδιά Δημοτικού. Τα τμήματα είναι ατομικά ή ολιγομελή και διαμορφώνονται ηλικιακά και σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού.